Common mistake

به نام خدا

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی میتوانند از دشوارترین مشکلات در مسیر یادگیری زبان انگلیسی باشند.چون یکی از اصلی ترین راه های یادگیری زبان کمک گرفتن از شنیده هایمان در زبان است چیزی که در مکالمات روزمره بعضی کتاب ها یا فیلم ها یا گویش عامیانه می آموزیم

Scroll to Top