دانلود کتاب Got it Starter

Got it Starter دانلود کتاب 

:ویژگی کتاب

.تمام متون این کتاب دارای یک زبان ساده در گفتگوهای روزمره هستند که در موقعیت های واقعی به کار گرفته شده اند و دارای یک رویکرد برای مهارتهای خواندن و گرامر و واژگان میباشد

 

Scroll to Top