قوانین و مقررات

قوانین و مقررات گروه آموزشی ایرکا

 

برای بهبود فرآیند آموزش و جلوگیری از بی نظمی که موجب نارضایتی و کاهش بازدهی دوره های آموزشی می شود، قوانین زیر جهت اطلاع متقاضیان گرامی قرار گرفته است.

 

مقررات عمومی

 

رعایت ادب و احترام به تمامی افراد مجموعه شامل کارکنان، اساتید، مدیران و دیگر زبان آموزان.

همکاری با مسئولین آکادمی به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه و نظم کاری برای افزایش کیفیت آموزش در جهت پیشرفت بیشتر.

 

مقررات آموزشی

 

ثبت نام در دوره های آموزشی مستلزم شرکت در تعیین سطح و تشخیص صلاحیت توسط کارشناس مربوطه با توجه به نتیجه آزمون ورودی است.

با توجه به اینکه این مجموعه آموزشی یک آکادمی است، نمرات هرترم صرفا  با توجه به امتحان کتبی نیست و تمامی موارد حضورو فعالیت در کلاس، ارائه تکالیف، روند پیشروی، رشد مهارت و انگیزه وی در نمره نهایی موثر هستند ومورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

نحوه ثبت نام

 

لطفا قبل از ثبت نام از کیفیت اینترنت خود و قابلیت استفاده از اپلیکیشن های مورد استفاده اطمینان حاصل کنید .

 

Scroll to Top